×


Algemene voorwaarden

Algemeen:

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Sassy & Wacky BVBA – eigenaar van het merk UMA en UMA-store – gesloten overeenkomsten. Deze voorwaarden hebben voorrang op alle schriftelijk of gedrukte voorwaarden van de koper. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper zich akkoord met huidige voorwaarden. Afwijkingen of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en voorafgaandelijk door Sassy & Wacky/UMA werden aanvaard.

Het aanbod:

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Bestelling:

De bestellingen gebeuren online op de website www.uma-store.be, per e-mail of telefonisch. De Koper krijgt een bevestiging en een overzicht van zijn bestelling per e-mail alsook een overzicht van de algemene voorwaarden. Alle door Sassy & Wacky/UMA uitgebrachte offertes op de website of gecommuniceerd via email, SMS of social media, zijn vrijblijvend. Zij worden pas bindend na bevestiging van de bestelling op de website en na ontvangst van de orderbevestiging van de geplaatste bestelling per e-mail doorSassy & Wacky/UMA.

Levering:

Voor zendingen binnen Belgie en Nederland rekent Sassy & Wacky/UMA een bedrag aan van 4,95 Euro per verzending. Voor verzendingen naar Duitsland en Luxemburg rekent Sassy & Wacky/UMA een bedrag van 5,95 Euro aan, naar Frankrijk 8,95 €. Voor een levering buiten de Benelux worden de verzendingskosten berekend op aanvraag. Er wordt pas geleverd na ontvangst van de betaling. De meeste goederen zijn uit voorraad leverbaar. De aangegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en niet bindend. Een vertraging in de levering geeft geen aanleiding tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst door de koper. De koper heeft evenmin het recht in dat geval de uitvoering van enige op hem jegens Sassy & Wacky/UMA rustende verplichting op te schorten. In geval van overmacht is Sassy & Wacky/UMA naar zijn keuze gerechtigd de gesloten overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te annuleren, dan wel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, zonder dat koper jegens Sassy & Wacky/UMA aanspraak kan maken op enige vergoeding. Indien de koper niet voldoet aan enige op hem jegens Sassy & Wacky/UMA rustende verplichting uit de overeenkomst heeft de Sassy & Wacky/UMA het recht verdere leveringen en diensten op te schorten. Bij levering ontvangt de koper een factuur.

Prijs:

De prijzen van de producten van Sassy & Wacky/UMA staan op de website vermeld en worden behoudens overmacht of technische redenen door Sassy & Wacky/UMA gegarandeerd. De prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief 21% BTW. Leveringskosten zijn niet inbegrepen, hiervoor wordt verwezen naar artikel 3.

Betaling:

De betalingen gebeuren online. De online-betalingen worden electronisch beveiligd. De koper is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering op Sassy & Wacky/UMA in mindering te brengen. Schuldvergelijking is derhalve uitgesloten. Kortingen worden niet aanvaard tenzij uitdrukkelijk aangeduid op de website, of gecommuniceerd via email, SMS of social media, gepubliceerd of verstuurd middels een officiele Sassy & Wacky/UMA account.

Klachten:

Klachten i.v.m. de niet-conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken moeten onmiddellijk op het moment van de levering schriftelijk of via e-mail worden meegedeeld, bij gebreke waaraan elk klacht als onontvankelijk zal beschouwd worden. Klachten op grond van verborgen gebreken bij de geleverde zaken of de verstrekte diensten of op grond van verborgen niet-conformiteit dienen bij aangetekend schrijven te worden meegedeeld binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, bij gebreke waaraan de klacht onontvankelijk is. Het indienen van een klacht ontheft de koper niet van zijn betalingsverplichtingen. Een retourzending moet franco en zonder kosten voor Sassy & Wacky/UMA zijn en wordt alleen door Sassy & Wacky/UMA geaccepteerd nadat hij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Onze contactgegevens:
Sassy & Wacky/UMA
Onze Lieve Vrouwestraat 82
2800 Mechelen
info@UMA-store.be 

Geschillenbeslechtiging

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: www.consumentenombudsdienst.be/nl. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL

Aansprakelijkheid- garantie:

Sassy & Wacky/UMA levert de producten op basis van bestelling van de koper. De koper bevestigt dit uitdrukkelijk bij aanvaarding van deze algemene voorwaarden bij het plaatsen van een bestelling. De kwaliteit en de bruikbaarheid van de door Sassy & Wacky/UMA geleverde kledij en accessoires, worden weergegeven op de CE productinformatie van de fabrikant.. De koper verbindt zich ertoe de was-instructies van de fabrikant voorafgaandelijk de eerste wasbeurt aan het na te lezen en in geval van onduidelijkheid voorafgaandelijk contact op te nemen met Sassy & Wacky/UMA. Sassy & Wacky/UMA is niet verantwoordelijk voor een verkeerde navolving van wasinstructies op de kledinglabels. Sassy & Wacky/UMA is niet aansprakelijk voor de verdraagbaarheid van de kleding op de huid, end gebeurlijke nadelige gevolgen. Sassy & Wacky/UMA kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien het gebrek of de schade te wijten is aan onvoorzichtigheid, of onachtzaamheid bij het dragen of behandelen van de kledij of de accessoires die het verkoopt

Persoonlijke informatie:

De persoonlijke informatie die door de koper in het kader van een bestelling bij Sassy & Wacky/UMA wordt verstrekt, wordt in een geautomatiseerd klantenbestand opgeslagen. Deze informatie kan door Sassy & Wacky/UMA worden gebruikt voor de publiciteitsdoeleinden, het verschaffen van informatie aan de koper en het opvolgen van bestellingen. De koper kan deze gegevens opvragen bij Sassy & Wacky/UMA en de verwijdering of de aanpassing ervan vragen. De koper kan hiervoor een email sturen naar info@uma-store.be. De koper heeft het recht zich te verzetten dat de gegevens voor direct marketing toepassingen worden gebruikt. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Retourneren / herroepingsrecht:

In overeenstemming met het boek VI Wetboek Economisch Recht en de voorlichting en bescherming van de consument, geniet de koper herroepingsrecht. Voor alle niet-gepersonaliseerde producten heeft de koper het recht deze, zonder opgaaf van reden, binnen veertien werkdagen na ontvangst de bestelling te kunnen retourneren. Daartoe maakt de koper aan Sassy & Wacky/UMA kenbaar het product te willen retourneren, en doet zulks binnen drie dagen waarbij eventuele verzendinstructies van Sassy & Wacky/UMA opgevolgd dienen te worden. De koper krijgt restitutie van de aankoopprijs van het product binnen twee weken na retourontvangst mits Sassy & Wacky/UMA het artikel voldoende gefrankeerd en tijdig heeft terug ontvangen. Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling indien het product is gebruikt, de verpakking is beschadigd en/of niet in de originele verpakking werd geretourneerd.

Retouradres: Sassy & Wacky/UMA, Onze Lieve Vrouwestraat 82,  2800 Mechelen

Contact:

Dienst na verkoop: Sassy & Wacky/UMA, Onze Lieve Vrouwestraat 82, 2800 Mechelen. Mail: info@uma-store.be. Sassy & Wacky en UMA ® zijn een geregistreerd handelsmerk en een initiatief van Sassy & Wacky BVBA– BTW BE0650.579.889

Toepasselijk recht:

Deze algemene voorwaarden en de overeenkomst worden beheerst door het Belgische recht. De Rechtbanken van het arrondissement Mechelen zijn exclusief bevoegd.